Vedtægter
 

 

Vedtægter for den selvejende institution Børnehuset Kruså

 

I.Om institutionen

 

§1

Den selvejende institutions navn er Børnehuset Kruså. Institutionen har hjemsted i Aabenraa kommune og er beliggende Åbjerg 15, 6340 Kruså.

§2

Det er institutionens formål at virke som daginstitution for børn i alderen 3 til 6 år i henhold til dagtilbudsloven og i overensstemmelse med de af Aabenraa kommunebestyrelse vedtagne mål og rammer for dagtilbud i Aabenraa kommune.

§3

Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den daglige pædagogiske og administrative ledelse og drift af institutionen.

 

II.Om bestyrelsens stiftelse

 

§4

Samtlige forældre indkaldes en gang årligt, i begyndelsen af september, til et forældremøde med valg til bestyrelsen. Der indkaldes til mødet med 14 dages varsel. De fremmødte forældre har stemmeret ved skriftligt valg – en stemme per indskrevet barn.

Stk. 2. Ved forældre forstås de personer som har forældremyndigheden (Det  vil sige de biologiske forældre eller adoptanterne jf. Adoptionsloven §16. Stedforældre har derfor ikke stemmeret eller valgbarhed)

§5

Bestyrelsen består af 8 medlemmer fordelt som nedenstående:

 1. 4 forældrerepræsentanter, valgt på det årlige forældremøde for en 2 årig periode. 2 vælges i lige år og 2 vælges i ulige år. Suppleanter vælges årligt for en etårig periode.
 2. 2 selvsupplerende medlemmer udpeges af bestyrelsen, disse medlemmer er ikke nødvendigvis forældre og udpegelsen er for en 4 årig periode. Nye selvsupplerende medlemmer skal være udpeget ultimo august. (De nuværende selvsupplerende blev valgt ind i 2011, der skal derfor vælges nye selvsupplerende medlemmer før slutningen af august 2015).
 3. 1 leder uden stemmeret.
 4. 1 pædagogmedhjælper, der vælges af og blandt det fastansatte personale, med stemmeret.

§6

Valget foregår på følgende måde:

 • Bestyrelsen udvælger en ordstyrer som godkendes af de fremmødte forældre.
 • Ordstyreren orienterer om valgregler og procedurer.
 • Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved, at mødedeltagerene fremstiller forslag til kandidater. Bemærk kandidater skal opfylde valgbarhedskravet opstillet i §4 stk. 2.
 • Valg til bestyrelsen og suppleanter foregår samlet.
 • På stemmesedlen påføres 2 kandidater. Hver kandidat må kun påføres en gang på den enkelte stemmeseddel. Kandidaternes stemmetal afgør placeringen. Der kan kun afleveres en stemmeseddel per barn i institutionen.
 • Ved stemmelighed mellem 2 kandidater foretages omvalg imellem de 2 kandidater. Resulterer omvalget forsat i stemmelighed, da foretages der lodtrækning.
 • Ansatte der har børn i institutionen har stemmeret, men kan ikke vælges til bestyrelsen.
 • Valg til medarbejderrepræsentanten sker på et personalemøde inden ultimo september. Lederen deltager ikke i valget.

§7

Forældremødet i september skal indeholde følgende punkter som minimum:

 1. Godkendelse af ordstyrer
 2. Beretning fra forældrebestyrelsen
 3. Beretning fra institutionslederen
 4. Orientering om regnskab
 5. Valg til bestyrelse
 6. Evt.

 

III.Om bestyrelsen

 

§8

 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv, formanden vælges blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden indkalder og leder møderne.
 2. Posterne i bestyrelsen vælges årligt for en etårig periode.
 3. Når formanden indkalder til møde skal der foreligge en indkaldelses frist på minimum 2 uger,
  1. I tilfælde af akut krise kan denne frist bortfalde.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 6. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.
 7. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt flertalsbeslutning, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 8. Der føres en protokol over alle bestyrelsens forhandlinger og beslutninger, dette udsendes i form af et mødereferat til alle bestyrelsens medlemmer efter afholdt møde.
 9. Der kan kun træffes beslutninger og handlinger på forældrebestyrelsens møder. Dog kan der i akutte tilfælde traffes beslutninger af formanden og institutionens leder, der på næste møde fremlægges til godkendelse.
 10. I tilfælde af formandens varige forfald eller hvis formanden ikke trods henvendelser fra mindst 2 medlemmer ikke indkalder til møde, kan 2 medlemmer indkalde til møde.
 11. Bestyrelsesarbejdet er underlagt den almindelige tavshedspligt jf. Forvaltningsloven §27 jf. den borgelige straffelov §152. (Bemærk tavshedspligten gælder også efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen) Bestyrelsen har en pligt til at informerer nye medlemmer om tavshedspligten og modtage skriftlig kvittering omkring orienteringen.
 12. Det er bestyrelsens pligt at informere nye medlemmer omkring vedtægterne, bestyrelsens forretningsorden, institutionens retningslinjer samt den med kommunen indgået driftsoverenskomst.
 13. En suppleant indtræder i forældrebestyrelsen, når et medlem udtræder som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.
 14. Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører efter betingelserne nævnt ovenfor i §8 nr. 13, kan vedkommende forsætte, hvis de ønsker og har mulighed for det,  såfremt der er mindre end 4 måneder til næste forældremøde med valg til bestyrelsen.

 

IV.Eksklusion af bestyrelsesmedlemmer / Afskedigelse af personale

§9

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald eller hvis medlemmet ikke trods flere henvendelser deltager til møderne, kan de resterende 6 bestyrelsesmedlemmer ved en enstemmig afgørelse ekskludere medlemmet. (Bemærk dette gælder alle 7 medlemmer)

Stk. 2. I tilfælde af eksklusion som nævnt i §9 stk. 1. vil en suppleant træde i den ekskluderedes sted.

§10

Bestyrelsen ansætter og afskediger personale i samråd med institutionens leder, dog indenfor rammerne af Aabenraa kommunes godkendte budget.

Stk. 2. Bestyrelsen kan delegere kompetencen nævnt ovenfor i §10 stk. 1. til institutionens leder.

Stk. 3. Bestyrelsen beholder kompetencen til at ansætte og afskedige institutionens leder dog i overensstemmelse med driftsoverenskomsten.  

 

V.Almindelige bestemmelser

 

§11

 1. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensynstagen til institutionens formål og de regler, der gælder for institutionens ledelse og drift.
 2. Bestyrelsen har ret til at undersøge alle de forhold der vedrører institutionen og kan forlange information udleveret af institutionens leder / personale. Bestyrelsen og de enkelte medlemmer kan til enhver tid aflægge besøg på institutionen.
 3. Indgåelse og ophævelse af aftaler der går ud over institutionens daglige ledelse og drift kræver bestyrelsens tilslutning.

§12

Bestyrelsen kan fastlægge de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved driftsoverenskomsten mellem bestyrelsen og kommunen, for yderligere information omkring institutionen og dens virke henvises til overenskomsten imellem Børnehuset Kruså og Aabenraa kommune (udkommer senere på året).

§13

Ændringer i disse vedtægter kræver kvalificeret flertal fra bestyrelsen og godkendelse af Aabenraa kommune.Sidst opdateret 2. maj 2012